Äventyrspedagogik

äventyrspedagogik
Varje barn ska ges möjlighet att växa och utvecklas

Barnen på Ansgars fritids får vara med om äventyr! Med hjälp av berättelser, uppdrag och övningar stimuleras fantasi, entusiasm och kreativitet, vilket gör barnen känslomässigt engagerade i sitt lärande. 

Inför varje tillfälle förbereder sig barnen på det kommande äventyret. De arbetar med samarbetsträning genom olika kamratövningar och kamratbanor. Olika fysiska, sociala, psykiska och kognitiva utmaningar stärker barnens självkänsla, kompisrelationer och gruppens sammanhållning. 

Själva äventyrsdagen ger man sig oftast ut i naturen. Där hittar barnen ledtrådar, löser mysterier och pratar med människor och varelser de möter. Pedagogerna är med och ser till att det inte blir för spännande. 

Efteråt pratar barnen ofta länge om äventyret och det de varit med om. Det ger tillfälle att reflektera vidare tillsammans och dra lärdomar.

Ett spännande arbetssätt som...

  • ...sätter kunskap och hälsa i centrum.
  • ...skapar möjligheter att lära sig på ett sätt som känns meningsfullt och som skapar ett stort engagemang.
  • ...tar upp existentiella frågor och ger utrymme för barnens tankar.
  • ...nyttjar utemiljön och naturen som arena för upplevelser och lärande.

En pedagogik som ger kunskap...

  • ...inom olika kunskapsområden och ämnen.
  • ...om samarbete i grupp.
  • ...om att fungera i nya situationer och i grupp.
  • ...och en medvetenhet om det egna lärandet.

Varje barn ska ges möjlighet att växa och utvecklas till trygga individer med god självkänsla. Äventyrspedagogiken har en helhetssyn på lärande där barnens personliga växt och gruppens positiva utveckling går hand i handAlla äventyrsprojekt är förankrade i läroplanen för fritidshemmen Lgr 11.

Samarbete, upplevelser, erfarenhet, känslor och initiativförmåga är fem byggstenar som vi arbetar med för ett aktivt lärande. Vi vet att barn lär sig bäst genom att få använda hela kroppen, alla sinnen och många känslor. 

Äventyren fungerar bra som utgångspunkt för diskussioner om existentiella frågor. Det kan till exempel handla om kamratskap, tillit, hjälpsamhet och andra viktiga relationsfrågor. Äventyrspedagogiken ger på så vis utmärkta möjligheter att relatera lärandet till livsfrågor och större sammanhang. 

Genom att arbeta med äventyrspedagogik utvecklas barnets sociala kompetens och förmåga att samarbeta med andra, samtidigt som självkänslan och kamratrelationerna stärks. Arbetssättet har en förebyggande effekt mot mobbning, kränkningar och diskriminering. Genom att väva in demokrati och mänskliga rättigheter i äventyrsprojekten får barnen lära sig viktiga värderingar.  

Bild på fritidsbarn som leker ute.
Fem byggstenar för lärande, utveckling och hälsa

I äventyrspedagogik sätts både lärande, utveckling och hälsa i centrum genom en kombination av fem pedagogiska teorier för lärande. 

Samarbetsbaserat lärande där gruppen är beroende av varandras prestationer för att uppnå de gemensamma målen. Uppgifterna formas efter mottot ”alla behövs”.

Upplevelsebaserat lärande är en viktig pusselbit för att lära effektivt. Barnen får uppleva med hela kroppen och många sinnen, känna sig engagerade i äventyren, reflektera själv över sina upplevelser och testa sina nya kunskaper.

Erfarenhetsbaserat lärande utgår från de erfarenheter som barnen har sedan tidigare, från fritiden eller hemifrån, för att tillsammans med pedagogen lära sig mer om kunskapsområdet. I lärandet är det viktigt att lyssna på barnens föruppfattningar.

Emotionellt lärande där berättelser används som metod för att stimulera barnens fantasi. Kunskap som väcker barnens känslor och som de upplever som spännande har hög värdekraft, vilket gör att kunskapen lättare fastnar.

Entreprenöriellt lärande innebär att utveckla barnens förmåga att ta initiativ, ansvar och omsätta idéer till handling. Det handlar om att utveckla nyfikenhet, självtillit, kreativitet och mod att ta risker. Det entreprenöriella lärandet främjar också barnens  kompetens att fatta beslut, kommunicera och samarbeta.

Kontakta oss

Telefon: 021-12 07 08
E-post: kontakt@ansgarsfritids.se
Facebook: @ansgarsfritids Pettersbergsgatan 32 724 63 Västerås

Ansgars fritidshem

Ansgars fritidshem välkomnar barn från och med förskoleklass upp till och med sjätte klass. Ansgars fritids är fristående, med Ansgarskyrkan som huvudman. Du anmäler dig till kommunen som vanligt. Avgiften betalas till kommunen och taxan är densamma som för de kommunala fritidshemmen.

Stäng meny